زبان ارشد علوم پزشکی
خانم سحر مشهدی رتبه 17 رشته پرستاری داخلی جراحی درصد درخشان زبان 91.6
0:00
0:00
کارنامه خانم فاطمه کشاورز
خانم کشاورزی رتبه یک تکنولوژی گردش خون درصد زبان 86%
0:00
0:00
کارنامه خانم زهره خزلی
خانم زهره خزلی رتبه 1 میکروب و انگل رتبه 2 قارچ و چهار ویروس درصد درخشان زبان 85
0:00
0:00
photo_2021-10-23_20-53-02
خانم نجمه نوری رتبه 10 روانشناسی بالینی درصد زبان 82/5%
0:00
0:00
1
خانم عباسی رتبه 64 هماتولوژی درصد زبان 82%
0:00
0:00
ه
خانم عبادپور رتبه 7 ایمونولوژی پزشکی درصد زبان 85%
0:00
0:00
photo_2021-10-23_21-08-
خانم عبادپور رتبه 7 ایمونولوژی پزشکی درصد زبان 85%
0:00
0:00
photo_2021-10-23_21-14
خانم رضایی رتبه 6 فیزیک پزشکی درصد زبان 82.5%
0:00
0:00
photo_2021-10-23_21-10-28
آقای شعبان نژاد? رتبه یک هماتولوژی درصد زبان 77
0:00
0:00
photo_2021-10-23_21-11-0
خانم قهرمان پور رتبه 5 اورتز-پروتر درصد زبان 80
0:00
0:00
photo_2021-10-ر11-35
خانم سمانه همتی رتبه 2 کشوری بیوشیمی بالینی درصد درخشان زبان 63
0:00
0:00