سبد خرید

خانم سحر مشهدی رتبه 17 رشته پرستاری داخلی جراحی

درصد درخشان زبان 91.6

خانم کشاورزی
رتبه یک تکنولوژی گردش خون درصد زبان 86%

خانم زهره خزلی رتبه 1 میکروب و انگل

رتبه 2 قارچ و چهار ویروس درصد درخشان زبان 85

خانم نجمه نوری
رتبه 10 روانشناسی بالینی
درصد زبان 82/5%

خانم عباسی
رتبه 64 هماتولوژی درصد زبان 82%

  خانم عبادپور
رتبه 7 ایمونولوژی پزشکی  درصد زبان 85%

خانم عبادپور
رتبه 7 ایمونولوژی پزشکی درصد زبان 85%

خانم رضایی
رتبه 6 فیزیک پزشکی درصد زبان 82.5%

  آقای شعبان نژاد🌹
رتبه یک هماتولوژی درصد زبان 77

خانم قهرمان پور
رتبه 5 اورتز-پروتر درصد زبان 80

خانم سمانه همتی

رتبه 2 کشوری بیوشیمی بالینی درصد درخشان زبان 63

در حال بارگذاری ...
Call Now Buttonپشتیبانی (تماس یا پیام واتساپ)